top of page

5 Punktów...

   1. Potrzebujesz ratunku.

...Nie ma żadnej różnicy, wszyscy bowiem zgrzeszyli i wszyscy są pozbawieni chwały Bożej.

BIBLIA - List do Rzymian 3,22-23

   2. Nikt nie może uratować samego siebie.

Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego.

BIBLIA - List Jakuba 2,10

   3. Bóg oferuje Ci życie wieczne.

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

BIBLIA - Ewangelia Jana 3,16

   4. Bez pokuty (skruchy) i wiary jesteś na zawsze zgubiony.

...wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę: zatracenie wieczne...

BIBLIA - 2. List do Tesaloniczan 1,8-9

   5. Nawróć się i przyjdź do Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.

BIBLIA - 1. List Jana 1,9

bottom of page